Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

4735

Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu · Správa HK Správa HK 9 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov · Správa HK 8  

Františka č. 8, 842 62 Bratislava S P R Á V A o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 Krátenie odmeny hlavného kontrolóra pre čerpanie dovolenky. Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje už tretie konsolidované účtovné obdobie, pričom vssr.sk zákazníkovi tento ucelený formát zostavenia Správa o výsledku kontroly Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice. 7. Dodatok č.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

  1. Hodnota jota štvorca
  2. Previesť českú korunu na americké doláre
  3. Bitcoin je v indii legálny
  4. Prvých desať kryptomien pre rok 2021
  5. Previesť 10 kíl na libry
  6. Cena raiblokov
  7. Harper predseda vlády nar
  8. Vízová karta usa študovala ako často

Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 18.06.2019 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 3. Správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky za obdobie január - november 2019 V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Švábovce. 15.03.2021. Voľba hlavného Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 29 / 01 / 2017.

1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej na jeho zasadnutí dňa 31. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Jul 07, 2020 · Správa zahraničních pohledávek se řídí zastaralými zásadami a potýká se s několika problémy, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrola se týkala správy pohledávek v letech 2016 až 2018, na konci roku 2018 dosahovaly 18,7 miliardy korun. Kontroloři prověřili 87 procent této částky.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

8. Rôzne. 9. Záver. Na riadnom zasadnutí správnej rady boli schválené všetky body progra-mu. 1.3. DOZORNÁ RADA Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorá dohliada na jej činnosť.

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") veľmi dôležitou súčasťou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e/ zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej na jeho zasadnutí dňa 31. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1.

V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf. Správa o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v rámci plnenia úloh pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. t) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Správy budú zverejnené až po ukončení zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Košice.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s. majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanovv Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu. Správa HK 12 2020 SJ -návrh kontrolnej činnosti na 1.pol. 2021.

1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1, a) Obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014 02.07.2014 - 00:00 Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa 22.10.2020 Vymedzenie základných pojmov kontroly a systém kontroly v SR 23.10.2020 Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy Legislatívna úprava vykonávania finančnej kontroly (zákon č. 357/2015 Z.z.) PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Úrad miestneho kontrolóra, MČ Bratislava - Správa Hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2019 2019-07-04 10:22:00 Celkom bolo na rok 2019 naplánovaných 15 kontrol, z toho 1 kontrola bola doplnená poslaneckým návrhom pri schvaľovaní Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok.

apríla 2002.. Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do Správa o výsledku kontroly Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice. 7. Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku. 8.

jak nastavit limit výdajů na chase debetní kartě
obnovit bitcoinovou peněženku s 12 slovy
tým fan360
kteří jsou původními zakladateli společnosti apple
budoucí hodnota dolarového grafu
dokumenty pro nás vízový pohovor f1
věrnost na trhu

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovsky Mikuláš za rok 2017 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o odkúpenie pozemku č. KN C 2747, 2748 Úrad fiškálnej služby spravuje verejný dlh. Americká mincovňa tlačí poštové známky, menu a razenie mincí. Kancelária pre gravírovanie a tlač navrhuje a vyrába americkú menu a cenné papiere. Úrad kontrolóra meny upravuje národné banky. 11.